OJ 比赛列表有蓝桥杯、CCF-CSP、天梯赛官方练习系统 / 题目集入口,有需要测试比赛评测环境的可以前往。
运行 ID作者题号测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
118598huangyuzhao1006 - 一元二次方程求解通过1000 MS264 KBC++70510天前
118597huangyuzhao1006 - 一元二次方程求解解答错误900 MS264 KBC++70110天前
118596huangyuzhao1006 - 一元二次方程求解解答错误150 MS268 KBC++70110天前
118595huangyuzhao1006 - 一元二次方程求解解答错误00 MS264 KBC++70110天前
118594huangyuzhao1006 - 一元二次方程求解解答错误00 MS260 KBC++67310天前
118194郑润杰1006 - 一元二次方程求解通过1000 MS264 KBC++51623天前
115929Keep_Simple1006 - 一元二次方程求解通过1000 MS260 KBC++79529天前
115282OnlyFans.com1006 - 一元二次方程求解通过1000 MS276 KBC++3321个月前
115280OnlyFans.com1006 - 一元二次方程求解解答错误00 MS264 KBC++3321个月前
115171zhong1006 - 一元二次方程求解通过1000 MS196 KBC4621个月前
115170zhong1006 - 一元二次方程求解解答错误900 MS192 KBC4241个月前
115169zhong1006 - 一元二次方程求解解答错误850 MS196 KBC4241个月前
115163zhong1006 - 一元二次方程求解解答错误00 MS200 KBC4531个月前
115162zhong1006 - 一元二次方程求解解答错误00 MS192 KBC4221个月前
115160zhong1006 - 一元二次方程求解解答错误00 MS192 KBC3891个月前
114668xumingwang1006 - 一元二次方程求解通过1000 MS192 KBC++4241个月前
114667xumingwang1006 - 一元二次方程求解通过1000 MS196 KBC++3021个月前
114666xumingwang1006 - 一元二次方程求解通过1000 MS204 KBC++3301个月前
114665xumingwang1006 - 一元二次方程求解通过1000 MS204 KBC++3471个月前
114664xumingwang1006 - 一元二次方程求解解答错误950 MS196 KBC++3491个月前
114663xumingwang1006 - 一元二次方程求解解答错误950 MS200 KBC++3011个月前
114647xumingwang1006 - 一元二次方程求解解答错误950 MS196 KBC3051个月前
114646xumingwang1006 - 一元二次方程求解解答错误950 MS196 KBC3091个月前
114559钟天一1006 - 一元二次方程求解通过1000 MS192 KBC3101个月前
114016HLYH1006 - 一元二次方程求解通过1000 MS192 KBC4822个月前
113891林宏洲1006 - 一元二次方程求解通过1000 MS188 KBC3582个月前
113750the_matrix1006 - 一元二次方程求解通过1000 MS252 KBC++3252个月前
113645clam1006 - 一元二次方程求解通过10034 MS4516 KBPython2612个月前
113644clam1006 - 一元二次方程求解解答错误4530 MS4492 KBPython2592个月前
113385庹宏炜1006 - 一元二次方程求解通过1000 MS188 KBC3772个月前
113384庹宏炜1006 - 一元二次方程求解解答错误00 MS188 KBC3772个月前
113383庹宏炜1006 - 一元二次方程求解解答错误00 MS196 KBC3762个月前
112862陈彦多1006 - 一元二次方程求解通过1000 MS192 KBC2782个月前
112816王虹霓1006 - 一元二次方程求解通过1000 MS196 KBC3572个月前
112815王虹霓1006 - 一元二次方程求解解答错误00 MS196 KBC3572个月前
112813王虹霓1006 - 一元二次方程求解解答错误00 MS192 KBC3562个月前
112742杜展辉1006 - 一元二次方程求解通过1000 MS192 KBC4082个月前
112604陆锦浩1006 - 一元二次方程求解通过1000 MS248 KBC++6742个月前
109875Tknioghd1006 - 一元二次方程求解通过1000 MS260 KBC++4923个月前
106723Bobby Rong1006 - 一元二次方程求解解答错误100 MS192 KBC++3483个月前
106722Bobby Rong1006 - 一元二次方程求解解答错误00 MS200 KBC++3523个月前
106719Bobby Rong1006 - 一元二次方程求解解答错误00 MS192 KBC++2103个月前
105636Bobby Rong1006 - 一元二次方程求解编译错误00 MS0 KBC++13个月前
105218黄凯生1006 - 一元二次方程求解通过1000 MS192 KBC2983个月前
102191龙浩彬d32801006 - 一元二次方程求解通过1000 MS192 KBC3863个月前
101036冯政韬1006 - 一元二次方程求解通过1000 MS196 KBC2793个月前
100991郑子荣1006 - 一元二次方程求解通过1000 MS192 KBC++3983个月前
100866黄志郁1006 - 一元二次方程求解解答错误450 MS200 KBC3603个月前
95690陈健聪1006 - 一元二次方程求解通过1000 MS204 KBC4444个月前
95456v1006 - 一元二次方程求解通过1000 MS192 KBC4464个月前